Oтворени процедури

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и във връзка с чл. 5 от ПМС № 162/05.07.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по интегрирана процедура между Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (водеща програма) BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2.

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“.