2021-2027

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие  с оглед по-успешна социална реализация.

Над 100 участници се включиха в общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., проведено онлайн на 28 юли 2021 г. На срещата беше представен и дискутиран проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г., изготвен от Тематичната работна група за разработване на програмата, в който са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях.

На заседание на Тематичната работна група, проведено онлайн на 15 юли 2021 г., беше представен и дискутиран проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г., в който са отразени получените коментари от предварителните консултации с Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

Във връзка с епидемичната обстановка породена от COVID-19 и възникнали непредвидени обстоятелства, информираме, че планираното обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. за 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., за което публикувахме покана за участие на 23.02.2021 г., се отменя.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).