Провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

С оглед епидемичната обстановка в страната, общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom.

По време на обсъждането се предвижда представяне на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., който е изготвен от Тематичната работна група за разработване на програмата и в него са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е на обща стойност 786 795 000 евро европейско финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ+), като този ресурс е индикативен до одобрение на програмата от страна на Европейската комисия.

Тя насочва подкрепата към всички образователни етапи и е структурирана в 4 Приоритета:

  • Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“;
  • Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“;
  • Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“;
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“ .

По време на общественото обсъждане ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес  до 27.07.2021 г. на електронен адрес y.bozhilova@mon.bg, като посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго, или да се регистрират самостоятелно на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwufu6vrj8oE9wj9gs36SrLN2_anB20qICB. На заявилите участие ще им бъдат изпратени по електронна поща линк за регистрация и достъп до общественото обсъждане в платформата Zoom и технически инструкции.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. се провежда обществена консултация по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Документите са публикувани на Портала за обществени консултации, където могат да се дават бележки, становища и предложения по проекта на документhttps://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включително.