Новини

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

  1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 26 октомври 2022 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса от Югоизточния район за планиране.

Събитието има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще посрещне Деня на народните будители като Управляващ орган на две действащи програми, финансирани със средства от ЕС: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване първата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Изпълнителна агенция "Програма за образование", Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, със съдействието на Столична община представя фотоизложба "Образование и наука". Фотографиите са запечатили срещите на ученици с изявени интереси в конкретни области на науката и учените от центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани със средства от програмата. При посещенията си в центровете учениците имаха възможност не само да се запознаят с най-модерната апаратура в лабораториите, но и сами да я използват.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия на 08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия програмен период, одобрени от ЕК. Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България.

Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) беше изпратена официално на 24 юни 2022 г. през системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия. Това стана възможно след решението на Министерския съвет от 22.06.2022 г. за одобряване на проекта на програмата.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom.