Новини

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие  с оглед по-успешна социална реализация.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО, Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE“ и Приоритетна ос 7 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE (REACT EU)“ на програмата.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2024 г. Коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 23 октомври 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО.

Европейската комисия одобри с решение № C(2023) 5591 от 11 август 2023 г. версия 6.0 (Пето изменение) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

С направеното изменение се разширява обхватът на дейностите по Приоритетна ос 5 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, с оглед преодоляване на последиците, свързани с COVID19, войната в Украйна и други кризи, които въздействат пряко или косвено на училищното образование.

Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО). Кандидат и съответно Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в качеството й на Управляващ орган на ПО.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2023 г.