Проведе се обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027

Над 100 участници се включиха в общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., проведено онлайн на 28 юли 2021 г. На срещата беше представен и дискутиран проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г., изготвен от Тематичната работна група за разработване на програмата, в който са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях.

Според заместник-министъра на образованието и науката Евгения Пеева общественото обсъждане е от изключителна важност заради обратната връзка относно обществените нагласи към разработения проект на програмата, защото ще даде възможност резултатите от обсъждането да бъдат взети предвид преди финализирането на документа. Тя посочи, че последните политически въпроси, по които е постигнато съгласие и са отразени в проекта на Програма „Образование“, са свързани с определяне на целенасочени действия спрямо маргинализираните групи като ромите, по-добро фокусиране на мерките за подкрепа на висшето образование и по-пряк ангажимент по дейностите, които ще бъдат заложени в Оперативния план за изпълнение на Стратегията за висше образование. При дейностите за дигитализация на образованието е поставен акцент върху въздействието на подкрепата за преодоляване на цифровото изключване на маргинализирани групи и за намаляване на риска от отпадане поради ограничен достъп до цифрови технологии, като при разработването на операцията ще бъде отчетен представеният на 23 юли 2021 г. Анализ на обучението от разстояние в електронна среда, изготвен от екипа на Министерството на образованието и науката.

Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е разработен, отчитайки основните предизвикателства във всички етапи и степени на образование. Чрез предвидените дейности ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование с акцент върху уязвимите групи с цел да се намали ранното отпадане от образователната система. Предвижда се разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и ще се подкрепя изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната. Програмата цели подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение, както и въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики. Ще се подкрепя модернизирането и дигитализацията на бакалавърски и магистърски програми, както и развитието на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.

Предвижда се Програма „Образование“ 2021-2027 г. да бъде с общ бюджет от над 1,9 млрд. лева. Програмата се съфинансира от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) с близо 1,539 млрд. лв., както и от държавния бюджет на Република България.

Обществената консултация по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. продължава до 09 август 2021 г., включително. Документите са публикувани на Портала за обществени консултации, където могат да се дават бележки, становища и предложения по проекта на документ: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179.

Файлови документи