Проект на насоки по приоритет 3 на ПТС

Проект на насоки по приоритет 3 на ПТС за обсъждане от бенефициентите

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по Процедура № 2021BG16FFPR001-3.001  „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, крайният срок за предложения и възражения по насоките по процедурата е до 18.08.2023 г.

Проектът на Насоките, съгласувани с Министъра на финансите за съвместимост с правилата за държавните помощи обхващат целия период на допустимост по програмата и са за пълният бюджет по приоритет 3.