Проект на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ

С оглед настъпили промени в нормативни актове, определящи правила по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с последното изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 3.1.) се наложи актуализиране на версия 2.0 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 9 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“, които са задължителни за всички бенефициенти по програмата и се прилагат към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти по ОПТТИ. Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ в срок до 04.05.2018 г. pdf.gifПроект на Насоки по ОПТТИ версия 2.1.pdf (1.56 MB) 7z.gifПриложения.7z (34.33 MB)