Индикативна годишна работна програма на ОП Транспорт и транспортна инфраструктура за 2019 г.

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020  г. (ОПТТИ) публикува  Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ, съгласувана от Комитета за наблюдение Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. на десетото заседание, проведено на 29-30 ноември 2018 г.

docx.gifодобрена ИГРП за 2019 г.docx (53.94 KB)