Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - вариант 5, версия 4

На 30 май 2022 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5, версия 4.

Промените отразяват актуализираната органиграма на организационната структура на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „За агенцията“, раздел „Структура и управление“. Поради идентифицирана в практиката необходимост от прецизирането им, в Наръчника са изменени или допълнени и част от процедурите, прилагани от Управляващия орган, както и свързаните с тях приложения. 

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 4 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Процедури“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“.

Файлови документи