Проектът на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027 е публикуван за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 26 октомври 2022 г.

Файлови документи