Проектът на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е публикуван за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2023 г.

Предвидената процедура е във връзка с чл.  25б от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (изм. с Регламент (ЕС) 2023/435 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2023 г. във връзка с т.нар. Инструмент SAFE - Подкрепа за достъпна енергия), съгласно който се дава възможност на страните членки да предприемат целенасочени извънредни временни мерки за използване на фондовете в подкрепа на малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличенията на цените на енергията, считано от 1 февруари 2022 г., както и в съответствие с прието Решение на Министерски съвет № 453 от 27 юни 2023 г. за одобряване на средства за възстановяване на разходи чрез прилагане на извънредните мерки за използване на фондовете в подкрепа на малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличение на цените на енергията и на уязвими домакинства (SAFE).  

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 12 септември 2023 г.