Одобрена е Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

Файлови документи