Проектът на индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е публикуван за обсъждане

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/ 06.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) публикува за обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОП НОИР за 2019 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП за 2019 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 20 октомври 2018 г.