Сигнали за нередности по ОПНОИР

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност, измама или съмнение за такива.

1. Нередност, съгласно определението, дадено в чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба , произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове , което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. Съмнение за измама, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама.

3.  Измама (по отношение на разходи), съгласно определението, посочено в чл. 1, параграф 1, буква “a” от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

  • използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
  • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
  • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

4. Сигнал за нередност, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на НАНЕСИФ, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама или измама, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти, съфинансирани от Оперативната програма, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал за нередност/измама:

  • По пощата на адреса на ИА ОПНОИР;
  • На място, в деловодството на ИА ОПНОИР;
  • По електронна поща;
  • Чрез обаждане на телефон 02 4676 219;
  • Чрез настоящата електронна „Форма за нередности“.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, в Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са определени служители, отговорни за борбата с нередностите.

Подадените по телефон устни сигнали за нередности или съмнение за измама се приемат от служител по нередности. Служителят, приел устен сигнал, го документира писмено в протокол и го предава за регистриране в деловодната система на ИА ОПНОИР.

Подадените сигнали чрез настоящата електронна „Форма за нередности“ автоматично се изпращат на електронната поща на служители по нередности, които своевременно ги предават за завеждане в деловодството на ИА ОПНОИР.

Отговорните за борбата с нередностите служители ще разгледат изпратения от Вас сигнал за забелязани нередности/измами и ще извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, от Управляващият орган ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередност. При посочени от Вас e-mail или адрес за обратна връзка, ще Ви бъде изпратен препис от Първа писмена оценка, съдържаща заключението и резултата от извършената проверка на подадения от Вас сигнал за нередност/измама.

CAPTCHA
Антиспам проверка