Събития

начало Новини Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране. Допустими асоциирани партньори по настоящата са: общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.

Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа. При проявен интерес, моля до двама  представители от една организация/институция да се регистрират на следния линк, в срок до 18.01.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлявате, както и ролята, която изпълнявате в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения от Вас в регистрацията електронен адрес ще получите линк, с който ще можете да влезете в срещата.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

 За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на срещата, може да се свържете с Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: m.lashova@mon.bg.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

Програма на информационния ден, както и Указания на УО на ОПНОИР за участие и провеждане на онлайн срещата ще намерите ТУК.

ИНФОРМАЦИОНEН ДEН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:30

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Целта на процедурата е да се повишат професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия, с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

В рамките на кампанията експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата.

Информационанта среща с потенциални кандидати, партньори и други заинтересовани страни ще се проведе в 

гр. Велико Търново на 28.01.2020 г. от 10:30 часа 
хотел  „Меридиан Болярски“, ул. Стефан Стамболов № 53 А

За да заявите участие, моля изпращайте имената на участниците и институцията, която представлявате на следния електронен адрес: infosf@mon.bg с предмет на съобщението: Велико Търново-3.017, в срок до 27.01.2020 г.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР –  http://opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Програма на събитието:

10:30-11:00 часа

Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли“

11:00-12:30 часа

Представяне на процедура за БФП BG05M2OP001-3.017 "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" – Условия за кандидатстване

12:30-13:00 часа

Кафе пауза

13:00-13:30 часа

Формуляр за кандидастване в ИСУН 2020 и минимална помощ

13:30-14:00 часа

Представяне на Условия за договаряне, 
Представяне на Условия за изпълнение и отчтетност

14:00-14:30 часа

Въпроси и отговори

ИНФОРМАЦИОНEН ДEН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

Дата на събитие
Време на провеждане
09:30

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Целта на процедурата е да се повишат професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия, с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

В рамките на кампанията експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата.

Информационанта среща с потенциални кандидати, партньори и други заинтересовани страни ще се проведе в 

гр. София на 23.01.2020 г. от 9:30 часа до 13:30 часа 
хотел „СЕНС“, бул. "Цар Освободител" №16

За да заявите участие, моля изпращайте имената на участниците и институцията, която представлявате на следния електронен адрес: infosf@mon.bg с предмет на съобщението: София- 3.017, в срок до 22.01.2020 г. 

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Програма на събитието:

09:30-10:00 часа 

Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли“

10:00-11:30 часа 

Представяне на процедура за БФП BG05M2OP001-3.017 "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" - Условия за кандидатстване

11:30-12:00 часа 

Пауза

12:00-12:30 часа 

Формуляр за кандидастване в ИСУН 2020 и минимална помощ

12:30-13:00 часа 

Представяне на Условия за договаряне, 
Представяне на Условия за изпълнение и отчтетност

13:00-13:30 часа 

Въпроси и отговори и лек обяд