Годишни доклади

На 04.09.2023 г. Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК) за 2022 г.

Общо по програмата към 31.12.2022 г. са договорени средства в размер на 3.339 млн. лв. БФП по 35 321 сключени договора и две финансови споразумения с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ).

С писмо от 24 октомври 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2021 г.

Общо по програмата към 31.12.2021 г. са договорени средства в размер на 3.202 млн. лв. БФП по 33 646 сключени договора (от тях 8 062 сключени през 2021 г.) и 559.6 млн. лв. по финансовото споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД.

С писмо от 20 октомври 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2020 г.

С писмо от 2 октомври 2020 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2019 г.

Общо по програмата към 31.12.2019 г. са договорени средства в размер на 2 025 525 659,50 лв. по 2 484 сключени договора, което представлява 78.3% от целия бюджет. Изплатените средства към 31.12.2019 г. възлизат на 1 206.72 млн. лв. или 46.70 % от бюджета на ОПИК, като са сертифицирани средства за 42.41 % от бюджета на програмата.

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2019 г., както и Резюмето за граждани към доклада, може да изтеглите оттук.