Комитет за наблюдение

Комитетът за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 ще изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.“

Със Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г. е определен поименният състав на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. КН на ПКИП ще изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ДВАНАДЕСЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

 

На 05 октомври 2022 г., посредством видео-конферентна връзка през системата ZOOM, се проведе Дванадесето официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).