Поименен състав на КН на ПКИП, съгласно Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г.

Със Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г. е определен поименният състав на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. КН на ПКИП ще изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.