Оценки

Предварителна (ex-ante) оценка и стратегическа оценка на околната среда

Предварителната оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е извършена на основание чл. 55 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Извършването и има за цел да бъде повишено качеството и подобрено разработването на програмата, и да бъде проверено дали нейните цели могат да бъдат постигнати. Съгласно чл. 55 (4) предварителните оценки включват, когато това е целесъобразно, изискванията за стратегическа оценка на околната среда, определени в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), като се вземат предвид нуждите във връзка със смекчаването на изменението на климата. Предварителната оценка и Стратегическата оценка на околната среда бяха извършени през 2014 г. от два екипа от независими експерти, паралелно с разработването на оперативната програма и са финансирани по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ .