Оценка на ОП

Предварителна (ex-ante) оценка и стратегическа оценка на околната среда

Предварителната оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е извършена на основание чл. 55 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Извършването и има за цел да бъде повишено качеството и подобрено разработването на програмата, и да бъде проверено дали нейните цели могат да бъдат постигнати. Съгласно чл. 55 (4) предварителните оценки включват, когато това е целесъобразно, изискванията за стратегическа оценка на околната среда, определени в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), като се вземат предвид нуждите във връзка със смекчаването на изменението на климата. Предварителната оценка и Стратегическата оценка на околната среда  бяха извършени през  2014 г. от два екипа от независими експерти, паралелно с разработването на оперативната програма и са финансирани по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ .

Предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ В изпълнение на чл. 37 (2) на Регламент 1303/2013 и в съответствие с Методологията за извършване на предварителна оценка на финансовите инструменти за програмния период 2014 -2020 е извършена и „Предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.““. Тя е извършена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG 161 PO 002-1.2.01-0012.

ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 2014-2020

Файлови документи
Прикачен файл Size
Предварителна (ex-ante) оценка: Доклад от предварителна оценка на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 3.05 MB
Предварителна (ex-ante) оценка: Резюме на предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в съответствие с чл.37 на Регламент (ЕС) 1303/2013 2.28 MB
Екологична оценка: Становище на министъра на околната среда и водите по екологична оценка №5-4/2014 г., за съгласуване на ОПИК 1.72 MB
Екологична оценка: Доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 6.78 MB
Екологична оценка: Справка за проведени консултации по Доклад за екологична оценка на ОПИК 2014-2020 879.3 KB
ПЛАН ЗА ОЦЕНКАНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 991.54 KB
Окончателен доклад от извършената Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013-28/04/2017 4.57 MB
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 - 15/11/2018 1.15 MB
ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 2014-2020 1.1 MB