Състав на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020, съгласно Заповед № РД-02-16-250/11.11.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 11.11.2022 г.