Обществено обсъждане на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

В срок до 10.02.2023 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg.  

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

В рамките на общественото обсъждане на операцията ще се проведе и онлайн сесия през платформата Zoom на 03.02.2023 г., от 10:00 часа, на която ще бъде представен проектът на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, както и ще бъдат споделени добри практики при финансиране на мерки за интеркултурно образование; икономическия и неикономическия характер на дейности, свързани с образование съгласно нормативните изисквания; най-често срещани грешки при подготовката и изпълнението на проекти по ОПНОИР и прилагане на режима на минимална помощ по тях.

При проявен интерес, моля до двама представители от една организация/институция да се регистрират на следния линк, в срок до 02.02.2023 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOisqD8pE9X6toG8iK0nTUPQz8aBHuai   

Повече информация за програмата за онлайн сесията, както и за регистрацията и участието в събитието може да намерите в прикачените по-долу документи.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на онлайн срещата, може да се свържете с Веселина Тюфекчиева, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: v.tyufekchieva@mon.bg, Нели Първанова, старши експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: n.parvanova@mon.bg и Маргарита Джоганова, главен експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: m.dzhoganova@mon.bg.