Процедури по Програма „Техническа помощ“

 

 

Всички отворени процедури са достъпни на следния линк в ИСУН.

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ на стойност 25 680 000 лв. с доп