Управляващ орган

 

ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" /2021-2027/

 • Управляващ орган - Дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет
 • Ръководител на Управляващия орган - г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет
 • Адрес: Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594
 • Контакти: тел.: +359 2 940 36 52, e-mail: TAP@government.bg
 • Уеб сайт
 • YouTube  
 • Facebook
 • Контакт за нередности: TAP-irregularities@government.bg

 

Контакти на служителите от дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет

 

ОПУРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" /2014-2020/

 • Управляващ орган - Дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет
 • Ръководител на Управляващия орган - г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет
 • Адрес: Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594
 • Контакти: тел.: +359 2 940 36 52, e-mail: opgg@government.bg
 • Уеб сайт: www.eufunds.bg/bg/opgg
 • YouTube  
 • Facebook
 • Контакт за нередности: opgg-irregularities@government.bg
 • Банкова сметка на УО на ОПДУ: Титуляр: АМС – ЕСФ – ОПДУ, IBAN: BG23 BNBG 9661 3200 1890 01, BIC: BNBGBGSD