ОПДУ

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“, който изпълнява същите функции и по Оперативна програма „Добро управление“, бе официално открито от вицепремиерът по евро фондовете г-н Атанас Пеканов.

Националната агенция за приходите е вече с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами да управляват, благодарение на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 10 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

На заключителна пресконференция, в петък, по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ изпълняван от Института по публична администрация по ОПДУ бяха представени постигнатите резултати от въвеждане на модела за управление на качеството в публичната администрац

Силно мотивираният екип на Оперативна програма „Добро управление“ не допусна загуба на средства за 2022 г. по програмата.  Европейската комисия одобри междинно плащане на стойност 27.6 млн. евро и поздрави екипът за работата.

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г..