ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ТЕБ

Най-важната информация, за да станете дигитални граждани:

1. Eлектронен подпис (КЕП)  Доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, вписани от КРС в националния доверителен списък са:

 

В България доставчици на електронни услуги, от страна на администрацията са: Министерства, Държавни агенции, Държавни комисии, Изпълнителни агенции, Агенции, създадени със закон, Комисии, създадени със закон, Други, създадени със закон, Областни администрации, Общински администрации, Общински администрации на райони, Териториални администрации

След избор на съответния конкретен доставчик, с натискане на бутона „Услуги“ се визуализират предоставяните от съответната институция електронни услуги.

 

Основният портал за електронни услуги, финансиран по ОП "Добро управление" е:

2. egov.bg - Единен портал за достъп до електронни административни услуги - МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Достъп в портала по един от следните начини:

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП)
 • Мобилен електронен подпис (КЕП)
 • ПИК на НАП
 • ПИК на НОИ

Електронните услуги и информация за гражданите и бизнеса са организирани по видове е-услуги на начална страница. 

Порталът предоставя достъп до електронни услуги групирани по Епизоди от животаРаждане; Пребиваване; Образование; Работа; Преместване; Пенсиониране; Започване извършване и приключване на стопанска дейност;

В момента през egov.bg са достъпни 2117 е-услуги, 1231 от които са електронни административни услуги. Към портала са присъединени 502 администрации. Подробна статистика може да намерите на следния линк.

Facebook - последвайте страницата на кампанията "Времето е от значение"

YouTube - последвайте и се абонирайте за канала

 

3. Електронни услуги, регистри и системи, финансирани по ОП "Добро управление"

1

Агенция по вписванията

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Надграден:

 • Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и
 • Имотен регистър

Създаден:

 • Единен портал за заявяване на електронни-административни услуги на Агенцията по вписванията

Разработени:

 • 39 електронни административни услуги, свързани с вписване на обстоятелства относно търговци и юридически лица с нестопанска цел, извършване на справки чрез отдалечен достъп от Имотен регистър, издаване на удостоверения и издаване на заверени и незаверени преписи от актове 

 

2

Агенция "Митници"

Административни услуги на Агенция "Митници"

Създадени:

 • 13 нови регистъра: Единна регистрация  на търговците за електронно общуване с АМ и ЕК, Митническо представителство, Транзит, Внасяне, Временно складиране, Вземане под отчет на митническите задължения, Обезпечения, Документи, които се обработват на хартиен носител, Разпореждане със стоки, Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори -  EORI); Регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“, Регистър „Протокол за извършена митническа проверка“, Регистър „Административнонаказателно производство“

Разработени:

 • 2 надградени регистъра: Митнически регистър по Валутния закон“ и Задължения към митническата администрация

  4 електронни административни услуги, свързани с регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и Европейската комисия, митническо представителство и актуализация на данни,  послужили за издаване на ЕОРИ номер  

  Осигурена 100% наличност на информационните системи в работно и извънработно време

3

Агенция по обществени поръчки

ЦАИС „Електронни обществени поръчки“

Административни услуги на АОП

Създадена:

 • Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Разрабоени:

 • 3 електронни административни услуги, свързани с обществените поръчки

4 Висш съдебен съвет

Портал ВСС

Единен портал за електронно правосъдие

Надграден:

 • Единен портал за електронно правосъдие

Създадена:

 • 1 бр. електронна улсуга за граждани

Реализирана:

 • функционалност за регистрация на „Е-потребител“ на Портала чрез квалифиицран електронен подпис. Създадена възможност за достъп на пълната електронна папка на съдебни дела, включително и всички съдържащи се в делото на съда документи.

Създаден:

 • унифициран шаблон за съдържанието на Интернет страниците на съдилищата. Мигрирани интернет страници на 180 бр. съдилища
5 Държавна агенция "Архиви" Система за е-архивиране

Създадени

 • Система за е-Архивиране за попълването на националния архивен фонд с ценни електронни документи
 • Създадено студио за цифровизация на аудиовизуални документи

6

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Административни услуги

Надградени:

 • 12 регистри и бази данни, администрирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периодични технически прегледи на пътни превозни средства и за обучение и изпити за шофьорски книжки

Реализирани:

 • 9 електронни административни услуги, свързани с провеждане на изпити за водачи и др.

7

Комисия за защита на конкуренцията

Електронни услуги на КЗК 

Надграден:

 • Регистър на Комисията за защита на конкуренцията и създаден нов информационен портал

 
Разработени:

 • 6 електронни административни услуги, свързани с образуване на производство, подаване на уведомление за концентрация, както и жалби до КЗК

  Комисия за регулиране на съобщенията

Измерване на качеството на услугата за достъп до интернет

Инструмент за сравнение на тарифи на услуги

Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг

Създадени:
 • Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет, предоставяна чрез фиксирани и мобилни мрежи
 • Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги
 • Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг

Надградени:

 • Информационна система „Лицензиране и регистри”, включваща  8 регистри (и техните подрегистри)

8

Министерство на вътрешните работи

Портал за електронни административни услуги на МВР

Надградени:

 • Регистър на МПС и
 • Регистър „Контрол на общоопасните средства“

Създадена:

 • Автоматизираната информационна система „Лицензиране и контрол на частната охранителна дейност“

Разработени:

 • 18 електронни административни услуги, свързани с издаване на свидетелства за управление на МПС, регистрация на ППС, придобиване на огнестрелни и неогнестрелни оръжия и извършването на частна охранителна дейност.

9 Министерство на електронното управление Единен портал за достъп до електронни административни услуги - egov.bg

Обновен:

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Създадени:

 • 1826 електронни услуги, от които 1215 електронни административни услуги по категории --Бизнес и предприемачи;  Граждански права и правен ред; Данъци и такси за граждани; Здравеопазване и здравно осигуряване; Работа, пенсия, социално подпомагане и т.н. 
 • 502 присъединени администрации

10

Министерство на правосъдието

ЦАИС „Съдебен статус“

Създадена: 

 • Централизирана Автоматизирана Информационна система „Съдебен Статус“
 • 1 електронна административна услуга за граждани - Издаване на електронно свидетелство за съдимост.
   

Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“

Доразвит и централизиран:

 • Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“

Разработени:

 • 2 електронни административни услуги: "Издаване на дубликат на удостоверение за юридическа правоспособност" и "Подаване на жалба от граждани"
   

Единен портал на органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"

Надградена:

 • Атоматизирана електронна система (АИС)
 • МП и второстепенните разпоредители с бюджет преминават към електронен документооборот и предоставяне на възможности на гражданите, бизнеса и външни структури за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.

Създадени:

 • 4 електронни административни услуги за граждани.
    Информационна система на съдебното изпълнение

Разработена:

 • Централизирана информационна система на съдебното изпълнение, регламентирана в Закона за съдебната власт.

Създадени:

 • 7 електронни административни услуги за граждани.
   

Централизиран електронен портал за медиация

Разработен:

 • Централизиран електронен портал за медиация, администриран от МП
 •  

Разкрити

 • 5 бр. пилотни центрове по медиация, по един за всеки апелативен район -  към Окръжните съдилища в градовете Добрич, Велико Търново, Враца, Сливен и Пловдив.

Разработени:

 • 3 електронни административни услуги за медиатори:
 • 3 електронни услуги за организации: 

 

11

Министерство на транспорта и съобщенията

ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Създадена:

 • ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, осигуряваща достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и планирани и текущи дейности по строителство

Разработени:

 • 6 електронни административни услуги, свързани с с предоставянето на информация за електронните съобщителни мрежи, подаване на заявления, неободими за разполагането, поддържането и подобряването на мрежите и др.

12 Национална агенция за приходите Портал за електронни услуги

Обновен:

 • Портал за електронни услуги

Надградени:

 • Регистър на задълженията
 • Регистър на задължените лица

13

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Портал за електронни услуги и регистри

Създадени:

 • Регистър на издадените удостоверения за виза „D“,
 • Обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти,
 • Обединен регистър на професионалните квалификации,
 • Обединен регистър за академично признаване
 • 10 електронни административни услуги, свързани с издаване на удостоверения за признаване на образователна и научна степен, приемане на кандидати за обучение във висши училища и научни организации и издаване на удостоверения APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение, от висшите училища и научните организации, от МОН.  

Надградени:

 • Регистър на висшите училища, 
 • Регистър за научната дейност, 
 • Регистър на академичния състав,
 • Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE
14 Прокуратура на Република България

Портал ПРБ

Eлектронен портал

Надградени:

 • Унифицирана информационна система - 2 в Прокуратурата на Република България
 • Единна информационна система за противодействие на престъпността

Създадени:

 • 6 броя електронни улуги за граждани