СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:

Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел по чл. 13, ал. 9, т. 9 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма

Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за наблюдател и негов заместник от страна на групата със сфера на дейност „Насърчаване на икономическото развитие и предприемаческата екосистема“. Уведомлението следва да бъде придружено от доказателства за общото им одобрение.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор, юридическите лица следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.

В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 2, ал. 2 от Механизма по отношение на излъчения представител и неговия заместник, както следва:

  • Да не са осъждани за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
  • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, в сферата на дейност по чл. 1 от Механизма на лицата, за чиито представители са номинирани;
  • Да работят на трудов или граждански договор за някой от допуснатите кандидати или да участват в управлението му.

Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от Механизма от излъчения представител и от неговия заместник.

До представяне на документите по чл. 5, ал. 2 от Механизма съответният наблюдател или неговия заместник не се включва поименно в заповедта по чл. 13, ал. 8 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.) и не може да участва в заседанията на комитета за наблюдение.

Списък на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел по чл. 13, ал. 9, т. 9 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.