УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

С разпоредбата на чл. 25б от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се създаде възможност страните членки да предприемат целенасочени извънредни временни мерки за използване на фондовете от кохезионната политика за финансирането на оборотен капитал под формата на безвъзмездни средства в подкрепа на МСП, които са особено засегнати от увеличения на цените на енергията, следствие от военната агресия на Русия срещу Украйна, считано от 1 февруари 2022 г. (т.нар. Инструмент SAFE).
На национално ниво, с Решение № 453 на Министерския съвет от 27.06.2023 г., беше одобрено включване в инициативата SAFE от страна на оперативните програми за периода 2014-2020 чрез използване на свободния по тях ресурс. По отношение на ОПИК 2014-2020 средствата, предвидени за участие в инициативата, са в размер на 50 000 000 евро. Посочените средства ще бъдат използвани за възстановяване на разходи за предоставени през 2022 г. компенсации на МСП във връзка с увеличените цени на електрическа енергия. Компенсациите са били извършвани в изпълнение на Национални програми за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия.
Въпреки обективната невъзможност за спазване на законовите срокове за обществено обсъждане, но с оглед осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПИК изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., включваща една планирана процедура за директно предоставяне „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“.
С оглед на гореизложеното УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна работна програма за 2023 г.
Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 30.08.2023г. (включително) на следната електронна поща: publicconsult.PCIE@mig.government.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат Word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в документа.

Файлови документи