Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 8) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.

Със Заповед №-РД-16-75/28.01.2020 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 8) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.