Проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027

В периода 19.03.2020 г. – 02.04.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

В периода 19.03.2020 г. – 02.04.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. В рамките на  процедурата ТРГ одобри първия проект на програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК) .

На 03.04.2020 г. одобреният от ТРГ първи вариант на програмата за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК с цел стартиране на дискусии по обхвата на целите на политиката, приоритетите, избраните специфични цели и примерни дейности.

Допълнителна информация за състава и дейността на ТРГ, както и текста на програмата, може да намерите  на следния интернет адрес: https://opic.bg/opik/nov-programen-period-2021-2027-g.