Отдел „Програмиране“

Контакти:

Началник на отдел - Велина Попова

02 9 329 291

ve.popova@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на отдел „Програмиране“

Организира и координира процеса по разработването, одобрението и изменението на програмите, по линия на Кохезионната политика в областта на иновациите, растежа и конкурентоспособността (ОПИК, ОПИМСП, ПКИП и ПНИИДИТ).

Отговаря за разработването и одобрението на Програмата за икономическа трансформация към Плана за възстановяване и устойчивост;

Изпълнява функциите на Секретариат на Комитет за наблюдение (КН).

Осъществява взаимодействие със службите на ЕК във връзка с одобрението и последващото изпълнение на програмите;

Отговаря за цялостния процес по подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Осигурява спазване на режимите на държавни помощи съгласно действащото българско и общностно законодателство;

Координира дейности, свързани с провеждане на екологична, предварителна, текуща и последваща оценки на програмните документи;

Участва в организирането и провеждането на информационни кампании и други събития относно представяне на възможностите за кандидатстване по програмите, за които отговаря ГД ЕФК;