Отдел „Финансово управление”

Контакти:

Началник на отдел - Елеонора Николова

02 80 75 300

e.nikolova@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

В рамките на отдела са обособени сектори „Финансово управление и верификация на разходите” и „Финансово планиране и счетоводна отчетност”.

 

Сектор „Финансово управление и верификация на разходите”

Началник на сектор - Людмила Иванова

02 9329 246

l.ivanova@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на сектор „Финансово управление и верификация на разходите”

Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;

Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по програмите; Удостоверява, че съфинансираните разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността и че са събрани данни за изпълнението са необходими за финансовото управление;

Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на БФП, които включват изменения на финансовите параметри на договора;

Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по програмите;

Изготвя справки, доклади, становища и др. документация, свързани с финансовото изпълнение на проектите по Програмите;

Участва в съгласуването при дефиниране и разработване критерии и методология за подбор на операции по програмите и при провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;

Изпълнява функции от компетентността на сектора, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, като осъществява дейностите съгласно посоченото в Плана и приложимата европейска и национална нормативна рамка;

Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;

Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи;

Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по Програмите;

Участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

 

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност”

Началник на сектор - Илона Димитрова

02 9329 269

i.dimitrova@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност”:

Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;

Изготвя Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на министерството;

Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и разпределя лимити за извършване на плащания по програмите;

Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по програмите;

Осъществява плащания към бенефициентите на програмите, като оперира със системата за електронно банкиране на БНБ;

Подготвя необходимата документация и извършва действия за изпълнение на процедурата по активиране на банковата гаранция по програмите;

Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по програмите, както и Журнал документи по програмите и съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;

Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;

Изготвя месечни и тримесечни отчети по единен бюджетен класификатор (ЕБК) и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;

Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;

Въвежда и поддържа информация в ИСУН 2020, касаеща изразходването и възстановяването на средствата по програмите, съгласно делегираните права за достъп до системата;

Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.