В периода 09.10.2020 г. – 16.10.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ)

за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г. В рамките на процедурата ТРГ одобри втория проект на Програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК).

На 20.10.2020 г. одобреният от ТРГ втори вариант на ПКИП за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК.