Заповед № РД-16-947/18.06.2021 на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г