СЪОБЩЕНИЕ

С оглед задължението по чл. 26 от ПМС № 162/2016 г. бихме искали да Ви уведомим, че Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за 2022 г. не е публикувана, поради изчерпан финансов ресурс към датата, дефинирана за публикуването - 30 ноември 2021 г.

Допълнително, с оглед  Решение № 850 от 7 декември 2021 година на Министерския съвет, на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) се предоставя възможност в рамките на бюджета на REACT-EU за 2022 г. да сключва договори с размер на финансирането до 136 226 120 лева. По отношение на този транш се подготвя процедура, насочена към подкрепа за възстановяването на инвестиционната дейност на МСП, сериозно възпрепятствани от ограничителните мерки, породени от COVID-19, с акцент прехода към зелена икономика. Целта на подкрепата е да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии и принос за постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България. Допустимите дейности ще включват закупуване на енергийно ефективни материали, оборудване и др.

Съответно, допълнително ще бъде публикувана информация относно процедурата преди обявяването й, включително в рамките на обществено обсъждане. С това действие ще се осигури необходимото ниво на публичност и прозрачност и ще е налице информиране на заинтересованите страни относно потенциалните възможности за финансиране по ОПИК през 2022 г.