Нередности по ОПИК или ОПИМСП

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., посл. изм. и доп. бр. 57 от 24.06.2008 г.) в Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, са определени служители, отговорни за борбата с измамите и нередностите. Тези служители разглеждат изпратените от Вас сигнали за забелязани нередности по време на кандидатстването и изпълнението на проекти по оперативната програма. Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмедна помощ или по поддоговарянето и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Едновременно с това ще се стартира и процедура по регистриране и докладване на нередността, като няма да се разкрива самоличността на подателя на сигнала.

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля, следвайте указанията:

  1. Във формата е желателно да попълните име на подателя и електронен адрес за обратна връзка;
  2. Опишете възможно най-подробно подробно забелязаната нередност, и по възможност да укажете номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента ;
  3. Натиснете бутона „Изпрати", след което ще получите на посочения от Вас електронен адрес съобщение с потвърждение, че изпратената от Вас информация е получена. В случай, че желаете, след получаване на потвърждението може да посочите телефон за връзка, който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;
  4. В случай, че изпращате сигнала за нередност по факс, моля на първата страница да посочите: „До служителя по нередностите в Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката)". Номерът на факса е 02 9329299.

При наличие на или при съмнение за връзка на служителя по нередности със случая на нередност, може да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

  • до министъра на икономиката;
  • до ръководителя на Сертифициращия орган в Министерството на финансите;
  • до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерство на вътрешните работи;
  • до Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел.
CAPTCHA
Антиспам проверка