УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. удължава срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”.

Крайният срок за подаване на документи по процедурата е до 17:00 ч. на 28.11.2022 г.

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата

Условията за кандидатстване с удължения срок може да видите ТУК.

Файлови документи