ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПМДР 2014 - 2020 г. ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 31.12.2018 г.

Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР за първите три години от прилагането на Програмата - периода от 13.11.2015 г. (датата на одобряване на ПМДР 2014-2020 г. от Европейската комисия) до 31.12.2018 г.(Доклада). Докладът е одобрен от Министерство на околната среда и водите с писмо с изх.№ 04-00-2027/24.10.2022 г.

С Доклада се постигат следните цели:

- изпълнение на изискванията относно наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР съгласно Становище по ЕО № 11-7/2014 г. на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван проекта на програмата;

- установяване, предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия при прилагането на ПМДР върху околната среда, населението и човешкото здраве.

 

Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР за периода 13.11.2015 г. - 31.12.2018 г. може да намерите ТУК.

Писмо за одобрение на Доклада може да намерите ТУК.

 

Във връзка с публикуването на Доклада за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР и направените препоръки в него и писмото за одобрение на МОСВ, УО на ПМДР напомня на бенефициерите по ПМДР, че следва да съблюдават мерките от т. VII.1 на Доклада по отношение на:

- спазването и ефективното изпълнение на мерките и условията от актовете по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР (решения/становища по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка за съвместимост) следва да се осигури и гарантира от бенефициерите по съответните проекти цялостното им изпълнение, в т.ч. за етапа на експлоатация;

- По отношение на качеството на водите във водните тела, в които се извършват дейности по отглеждане и развъждане на аквакултури, следва бенефициерите да спазват изискванията от Разрешителните (издадени по реда на Закона за водите) за провеждане на собствен мониторинг на качеството на водите и своевременно да представят резултатите – протоколи от изпитване на водни проби на контролните органи – съответната Басейнова дирекция (и на РИОСВ, ако има такова изискване в съответния административен акт).

Файлови документи
Прикачен файл Size
First_Monitoring_Report_PMDR_2015-2018_0.pdf 1.65 MB
Pismo odobren dokl. MOSV_0.pdf 99.68 KB