ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН РИБАРСКИ ЦЕНТЪР В ГР. ДЕВИН И РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ИНФОРМАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛЗА НА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ ТУРИЗЪМ В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“

Номер на проекта: № BG14MFOP001-4.031-0002-C04

Име на проекта: „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

Име на бенефициента: Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин

Общи допустими разходи, лв.: 84 070.60 лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 84 070.60 лв. (71 460.01 лв. от ЕФМДР и 12 610.59 лв. от НБ)

Дата на стартиране: 23.04.2020 г.

Дата на приключване: 23.12.2020 г.

Проектът е подкрепен от Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ и предоставя полезна информация за местните рибарски общности и насърчава риболовния туризъм на територията на МИРГ чрез изграждане на Експозиционен рибарски център и разработване на уеб платформа.

Инициативата за проекта е на членове на сдружението, което е изразител и защитник на техните интереси в областта на защита на природата и на спорта.

Повече информация за проекта може да намерите ТУК.

Файлови документи