ПРОЕКТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РИБЕН ФЕСТИВАЛ „ЕСЕННИ ПАСАЖИ 2020“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.037-0001-C02

Име на проекта: „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Несебър-Месемврия"

Име на бенефициента: Община Несебър

Общи допустими разходи, лв.: 196 623.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 196 623.00 лв. (167 129.55 лв. от ЕФМДР и 29 493.45 лв. от НБ)

 

Дата на стартиране: 12.10.2020 г.

Дата на приключване: 20.09.2021 г.

 

Описание на проекта

Проектът е за организиране и провеждане на специализиран национален рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“, с който да се отдаде почит на един от най-древните и традиционни за града занаяти – рибарството. Дейностите по проекта включват организация и провеждане на рибния фестивал „Есенни пасажи 2020“, вкл. закупуване на специализирано оборудване за провеждане на фестивала и провеждане на мащабна рекламна и медийна кампания с цел привличане на туристи и популяризиране територията на Община Несебър като рибна кулинарна дестинация и място, където да се докоснеш до древния местен поминък – рибарството.

Рибният фестивал "Есенни пасажи" е проведен през втората половина на месец октомври 2020 г. на площад „Месамбрия“ в старата част на град Несебър. За осигуряване на техническа обезпеченост за всички музикални и сценични изяви, предвидени в програмата на фестивала, проектът, финансиран чрез ЕФМДР и Стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия".

Повече информация за проекта може да намерите ТУК.

Файлови документи