ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА БРАКОНИЕРСТВОТО И ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.031-0001

Име на проекта: „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на община Девин“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

Име на бенефициента: Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин

Общи допустими разходи, лв.: 41 668.95  лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 41 668.95 лв. (35 418.12 лв. От ЕФМДР и 6 250.83 лв. от НБ)

Дата на стартиране: 20.01.2021 г.

Дата на приключване: 20.09.2021 г.

 

Описание на проекта

Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ е за изграждане на информирана и активна общност от местни доброволци, за  включване на местната общност във важни екологични дейности, както и за създаване на условия за ограничаване и предотвратяване на бракониерството в бъдеще на територията на Община Девин.

Бенефициентът по проекта Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин фокусира своите дейности върху устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие. Инициативата за проекта е на членове на сдружението, като изразител и защитник на техните интереси в областта на защита на природата и на спорта.

Повече информация за проекта може да намерите ТУК.