ПРОЕКТ „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА ЧЕРНО МОРЕ”

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.025-0004

Име на проекта: „Популяризиране на наследството на Черно море“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“

Име на бенефициента: МОРСКИ КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“

Общи допустими разходи, лв.: 48 400.84 лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 48 400.84 лв. (41 140.72 лв. от ЕФМДР и 7 260.12 лв. от НБ)

Дата на стартиране: 23.04.2021 г.

Дата на приключване: 23.04.2022 г.

 

Описание на проекта

Изпълнението на проекта допринася за повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство. Бенефициентът, Сдружение Морски клуб „Портус Кария“ развива своята дейност в няколко направления, които включват:

  • осигуряване на възможност за упражняване на морски дейности, подводни и други морски спортове;
  • провеждане на курсове семинари, тренировъчни сборове и други изяви, свързани с морето;
  • популяризиране на културните и спортните постижения в сферата на морското дело.

В рамките на проекта бенефициентът е изработил каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ и е провел обучение на 40 лица, които са подобрили своите  професионалните знания, умения и компетентности.

Постигнати резултати:

Чрез изпълнението на проекта са обучени общо 40 лица -  младежи и жени в следните професионални направления:

  • 10 броя за професионално обучение по част от професия „Техник по промишлен риболов аквакултури, специалност „Промишлен риболов и аквакултури“;
  • 10 броя за курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове и надграждащ курс „Воден спасител на открити водни площи и море“;
  • 10 броя за „Водач на кораб до 40БТ по море“;
  • 10 броя за водолаз 1* и водолаз 2* с издаден Сертификати – IDA/CMAS-GERMANY.

 

Изработеният каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ допринася за повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство.

Изпълненият проект насърчава развитието на устойчива екологична култура и възпитание и допринася за опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство.