ПЕТА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027

Документи от Пета писмена процедура на КН на ПМДРА, проведена в периода 20 – 26 септември 2023 г.