РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) е одобрена от Европейската комисия на 23 ноември 2023 г. Тя е разработена съгласно разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2021/1060 за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейските фондове и Регламент (ЕС) 2021/1139 за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Общият бюджет по програмата е в размер на 237 335 486 лв., от които 166 134 840 лв. или 70% се предоставят от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и 71 200 646 лв. или 30% е съфинансирането от държавния бюджет (ДБ) на Република България.

Разпределение на средствата по източници на финансиране и по приоритети

 

Общо

в лева

ЕФМДРА
в лева

НБ
в лева

Приоритет 1

75 925 008.17

53 147 505.72

22 777 502.45

Приоритет 2

96 748 877.37

67 724 214.16

29 024 663.21

Приоритет 3

47 467 098.36

33 226 968.85

14 240 129.51

Приоритет 4

2 954 375.60

2 068 062.92

886 312.68

Техническа помощ

14 240 126.71

9 968 088.70

4 272 038.01

ОБЩО:

237 335 486.21

166 134 840.35

71 200 645.86

Програмата е разработена с участието на възможно най-широк кръг от партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичните общности, държавни институции, представители на местното самоуправление и др.        

Подкрепата от ЕФМДРА ще допринесе за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, както и за изпълнението на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и на морската политика на Съюза.

ПМДРА ще предоставя подкрепа, която по нов начин, ориентиран към постигане на конкретни цели и резултати и в синхрон с политиките на Европейския съюз да отговори на основните предизвикателства пред сектор „Рибарство“.

Целта на финансовата подкрепа по ПМДРА е развитие на по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство“ чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, аквакултура и преработка на продукти от риболов и аквакултури, ефективен контрол и правоприлагане, събиране на надеждни данни за рибарството, развитие на Синята икономика и просперитет на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, надграждане на научните знания и развитие на морското наблюдение.

Пълният текст на Резюмето на ПМДРА може да намерите по-долу.

Линк към ПМДРА и програмните документи: https://eufunds.bg/bg/pmdr/node/10545

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Резюме на ПМДРА 84.1 KB