ОДОБРЕН Е ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.