ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“