ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

№ BG14MFOP001-7.002-0002 „Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. през 2020 г.“

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020

 

Обща стойност на проекта: 1 923 065.08 лв., от които 1 442 298.81 лв. от Европейски фонд за морско дело и рибарство

и 480 766.27 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 03.07.2020 г. - 31.01.2021 г. .

 

дирекция „Морско дело и рибарство“ е бенефициент по проект BG14MFOP001-7.002-0002 „Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. през 2020 г.“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-7.002 „Техническа помощ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Основната цел на процедурата е повишаването на административния капацитет на УО на ПМДР.

Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за управлението на ПМДР през програмен период 2014 - 2020 г.