ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

№ BG14MFOP001-7.001-0011 "Подпомагане на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. при подготовка на програмен период 2021 - 2027г.“

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020

 

Обща стойност на проекта: 138 000 лв., от които 103 500 лв. от Европейски фонд за морско дело и рибарство и

34 500 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 07.11.2019 г. - 07.11.2021 г.

 

дирекция „Морско дело и рибарство“ е бенефициент по проект BG14MFOP001-7.001-0011 "Подпомагане на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. при подготовка на програмен период 2021 - 2027г.“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-7.001 „Техническа помощ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Основната цел на процедурата е повишаването на административния капацитет на УО на ПМДР.

Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за управлението на ПМДР през програмен период 2021 - 2027 г.