ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПТП ЗА 2023 г.

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.*

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 28.02.2023 г., включително, на следната електронна поща: TAP-com@government.bg


*Прилагането на ПМС № 162/2016 г. за ИГРП на ПТП за 2023 г. е в съответствие с разпоредбата на § 71, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.).