ИСУН 2020 с подкрепата на ОП "Добро управление"

 

Видео ИСУН 2020

#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ

Вече 15 години ИСУН 2020 - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, осигурява възможност за ефективно управление, наблюдение, отчитане, проверки, справки и обмен на информация за средствата от ЕС.

България е една от първите страни в ЕС, която разполага с изцяло електронна система за управление на предоставената подкрепа от Европейския съюз.

Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на програмите, още от тяхното възникване, да се събират и обработват електронно. По този начин се гарантира проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощи. Може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

ИСУН 2020 се състои от няколко основни модула. Публичния модул, е достъпен за всички и предоставя информация за наличните възможности за кандидатстване, напредъка и резултатите от изпълнението на програмите. Останалите модули са предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С тяхна помощ се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите.

До момента през ИСУН 2020:

  • над 121 000 подадени проектни предложения
  • над 117 000 разгледани пакети отчетни документи
  • над 212 000 регистрирани потребители
  • над 2040 обявени процедури

Системата е изцяло уеб базирана и за работа в нея, е необходим единствено браузър, оптимизирана е и за работа с мобилни устройства.

 лого ОПДУ и ЕК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ:

Системата е разработена по 

  • Проект „0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020” (BG161PO002-2.1.01-0007)”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие през програмен период 2007-2013 г.

Развитието, оптимизацията и поддръжката на ИСУН 2020 през програмен период 2014-2020 са осигурени по следните бюджетни линии:

Бенефициент: дирекция „Централно координационно звено“, Министерство на финансите

Контакти: Георги Стратиев, Началник на отдел „Информационни системи“, дирекция „Централно координационно звено, Министерство на финансите, g.stratiev@minfin.bg

Сайт на организацията: 

https://2020.eufunds.bg/

https://eumis2020.government.bg/

https://umis2020.government.bg/